انتظارت کی به پایان میرسد

انتظارت کی به پایان میرسد این بیابان کی به باران میرسد
این مرض را کی به درمان میرسد بی تو بودن را دلم تا کی به سامان میرسد

این رجب را کی به شعبان میرسد بی تو این شعبان به رمضان میرسد
ای به قربانه دلت ای بهترین یوسفه گم کرده ی دل کی به کنعان میرسد

ای که بی تو این جهان ویران شده لحظه ی آمدنت با جمع یاران میرسد
ای که بیتو این جهان خاموشو سرد آمدن را مهدی زهرا چو نالان میرسد

این زمینه خشکو بی آبو علف سبزیش با بوی ریحان میرسد
لحظه ای می آید آن تنها سوار از برای دشمنان چون سیل ویران میرسد

https://www.academytaraneh.com/87178کپی شد!
727
۷