بداهه ای وامدار ترانه!

من به برگشتن پرستو ها به بهار ترانه معتقدم
به گذر کردن از زمستون و شادی جاودانه معتقدم
من به دستی که دستگیره و باز حلقه میشه به دور گردنمون
من به الفاظ مملو از احساس به غم شاعرانه معتقدم
به یه دنیا خوشی به ازادی از حصار دروغ و خودخواهی
به فراموشی غم و بعدش خنده ی بی بهانه معتقدم
من به پایان شاد این تقدیر بعد زخم و غم و تب و بیداد
به ترازوی دستهای خدا،قسمت عادلانه معتقدم

سپینود پهلوانی ۲۳/۷/۱۳۹۳

https://www.academytaraneh.com/87105کپی شد!
1207
۴۰