تشکر

تشکر می کنم از تو
دروغو یاده من دادی
شکستی این دلو اما
تو دنیای خودت شادی
تشکر می کنم از تو
که قلبت سنگیو سرده
می ترسم روزی بیادش
ورق این سمت برگرده
تشکر می کنم از تو
اگرچه تجربش سخته
که هرچی تلخو سنگینه
برای قلبه این مرده
برام بعد از تو معنی شد
که دل عمقش مثه دریاست
اگرچه آبی و روشن
ولی تنها و بی فرداست
کسی که طعمه تنهاییش
پر از احساسو امیده
پس از تو معنیه عشقو
تو مرگه عشق فهمیده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86836کپی شد!
878
۳۰