ماه در آغوش

به هر در می زنم امشب
هوای عاشقی داره
خدا هم عاشقه امشب
منو تنها نمی ذاره

ستاره می زنه چشمک
رومتن این شب خاموش
خدا یک گوشه خلوت
گرفته ماهو در آ غوش

به هر در می زنم امشب
نشسته گرد خاموشی
تمام وا ژه ها ی من
شده غرق فراموشی

منو از من رها کن که
تن من رو به تا راجه
بدم در جسم من روحی
که امشب وقت معراجه

به هر راهی که می رم من
بدون تو یه بن بسته
به هر در میزنم امشب
یه لحظه قبل من بسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86808کپی شد!
644
۱۳