بیقرار تو

پاشو بوسه هامو بردار
بذا چشمام خیس بمونه
نمی گم حرفاش دروغ بود
نمی خوام کسی بدونه
تو منو تنها گذاشتی
دیگه بیقراری بسه
به همه بگو بدونن
بخدا عشق ِ ما نحسه
ببین انتظار و حسرت
تا ته ِ غصه باهامن
اونا از وقتی تو رفتی
جای پاهات، پا به پا من

https://www.academytaraneh.com/8680کپی شد!
704
۲۲