من حتی با عسل هم – سخت مشکل -دارم این روزها

من از شوق پرستو ، شعر ، بارون ، نه نمی دونم

من حتی برف ، بوران باشه این جا ، نه نمی مونم

من حتی با عسل هم – سخت مشکل -دارم این روزها

بگیر انگشت تو از لب که دارم می رم از این جا

اگه له شد گل مریم ، یه روزی زیر پای من

ازم دلخور نباش هرگز نبودی تو به جای من

من از وقتی که یادم هست ، توی این جاده ایستادم

تنم سخت ِ شیبه نخل ، رقیب اصلی بادم

تگرگ می ریزه از چشمام به جای اشک ، خوشحالم

کسی هرگز نفهمیده گذشته چی بر احوالم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: