دومین مرد…!

هر کی به فکرت میره دیوونس
هر کی هم آغوشت شه درگیره

یک شهرُ سرخوش کرده لبخندات
من حوصلم پیش تو سر میره

سرگرم یک مشت آدم پوچی
حالت رو با اینا عوض کردی؟

تو این نگاهای پر از طعنه
دنبال آدم خوبه میگردی؟

گرگای شهرت از شکم سیری
آهو رو تو چنگال میگیرن

گرگای اطرافت رو پیدا کن
این آدما واست نمیمیرن

من این دو روزُ با تو بودم که
تنها ازت اینُ بدونم که

درگیر حرفاشون نمیشی ،پس
بغضم به این زودی نمیترکه

هر چن که نزدیکت نمیمونم
از دور حواسم پیش دنیاته

من دومین مردم که میخوادت
اون اولین مَردَم که باباته!

تا وقتی آدم کوکیا هستن
دنبال آغوشت نمیگردم

من بی تو تا اینجا سفر کردم
شاید دوباره بی تو برگردم

دختر کسی اینجا نمیخوادت
من میرم امشب،فکر فردا باش

یک عمره نقش لوتُ میخونی
یک هفته،یک شب، شکل دریا باش

"حمیدرضا زرگران پور"

https://www.academytaraneh.com/86528کپی شد!
1101
۲۲