خدا حافظ..

خدا حافظ که رفتن ها! منو آروم صدا کردن
که غم هابغضمو امشب به سمت گریه واکردن
خداحافظ به اون دستات به اون گهواره های سرد
که یک بیت از غزل ها مو…نخونده باز تا کردن
خداحافظ به اون لب هات!که بین هرنماز- هرشب
میون موندن و رفتن واسه رفتن دعا کردن!
خدا حافظ به بودن هات! به حس سایه ای برسر
که زیر سیل این باران منو بی سر پنا(ه)کردن
خدا حافظ به این دنیا به آدم های بی احساس
به چشمای حسودی که تورو از من جدا کردن..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: