حلقه ی اشکا

اشکایِ گرم و رَوون و ..
آرزوی ِ ناتموم و..
یه سراب ِ گُر گرفته ..توو بیابون..!

همه ی دلهره م اینه ..
که بپوسه توی ِ ذهنم ..
حسرت ِ گونه ی خیس و سرد ِ بارون..!!!

عطش ِ دل ِ یه حسرت..
توو خیال ِ روشن ِ آب..

قصه ی زندونی ِ
اشکای ِ تقدیره ..توو مرداب!

دل ِ آسمون ..گرفته..
ولی رسم ِ بدِ ابره..
نمی باره..!

رسمِ بد شده.. که تشنه..
ببینه تو رو ..ولی باز..
لحن ِ التماستو ..
به رُوش نیاره..!

محل ِ اونهمه تشنگی نذاره..!!!

راهِ بی رحمی رو انگار..
یاد میدن ..با "نه " و "انکار"..
درد ِ من ..درد ِ تو ..
انگار که نه انگار..!

خوابه چشم و دل ِ شهر..
نمیشه بیدار..!!!

نَفَسای غم گرفته.. کوچه ی ..ماتم گرفته..
آرزوهای ِ کپک زده ..توو انبار..

نو میشن..
توو حلقه ی اشکامون ..هر بار ..!!!

https://www.academytaraneh.com/86461کپی شد!
1049
۴۱