یه بار دیگه

ته این قصه هرجوری که باشه
دوباره سمت رویای تو می رم
از اون وقتی که رفتی هر شب و روز
به عکس روی این دیوار خیرم
ورق می زنم هر شب خاطراتو
که بین صفحه ها خوابم بگیره
بگو کی سرد می شه داغ این عشق
بگو کی خاطرت از یاد می ره
پیاده با خیالت راه رفتم
که شاید با خیالم ،همقدم شی
که شاید لااقل توی خیالم
واسه یه بارِدیگه همدمم شی
بذار یه بارِ دیگه با نگاهت
تمام هستی من زیرو رو شه
بزار این قصه قبل از سر رسیدن
یه بار دیگه از اول شرو شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8646کپی شد!
877
۱۴