پریشونی

پریشونی

تو حجم این پریشونی ببین دنیا چه کوچیکه
برای رفتن و رفتن ببین جاده چه باریکه
چه دیوار بلندی هست میون خواستن و موندن
یه رویای پر از ابهام برای داشتن و موندن
تو ابهام سکوت تو چشام دریای امیدن
به لبها خیره میمونن واسه یک واژه "بودن"
میون لرزش حرفام یه فریاد بلندی هست
یه فریاد پر از خواهش که هنوزم امیدی هست
بمون تا اخرین لحظه به عشقمون نکن تردید
نذار کابوس تنهایی بشه تعبیر با این تردید
بذار ابهام این رویا با لبخند تو روشن شه
بذار خواب سفید ما با موندن تو تعبیر شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: