خط خطی

منو پیدا کن از توو خط خطی هام
از ایـن گـلـواژه های سـرد مـبـهـم
تـمـاشـا کن شکستِ لـحـظـه هایی
که از وقتِ نبودت،بـوده سـهـمـم!

هـزاربـار خواستم از تـو دل بـبـُرم
نـبـودت هـردفـه عاشق ترم کـرد!
نـشـد راضـی بـشـم بـه رفـتـنِ تـو
نـشـد عادت کنم به این همه درد!

همیشه یـک چـیـزی بـوده نذاشته
کـمـر بـه قـتـلِ احـسـاســم بـبـنـدم
همیشه کـاری مـیـکـرده نـگـات تـا
بـه تصمیمـاتِ پـیـشـیـنـم بـخـنـدم!

تــمــومِ مـن داره سـر مـیـره از تـو
واسـه از تـو گـذشتن دیـگـه دیــره
بـه تو یک عمره عادت کرده قـلبـم
هـوات از خـاطـرم بـیـرون نـمـیـره!

یه شهر آرامـشِ مـحـضـه توو چشمات
که پـایـان میده بـه دلـواپـسـی هام
تـورو یک عـمـر نشونت کـردم اینجا
مـن از پشتِ ستونِ بـی کـسـی هام!

نمیشه سـرکـنـم بی تـو یـه لـحـظـه
که بـعـدِت،مـرگ میشه همبسترِ من
نــخــواه کـه رفـتـنِ بـی مـوقـعِ تــو
بــشــه پــایــان گــریــه آورِ مــن!

نـخـواه کـه شـاهـدِ دل کندنت شـم
مـنـی که میدونی بی تو چه تنهام
قـدم هـاتـو بـذار سـمـتِ جــهــانــم
منو پیدا کن از توو خط خطی هام…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

815
۴۳