بهشت بی اصالت

هر پرنده تو کلیسا
رو صلیبا خونه داره
تو بهشت بی ستاره
هر تنفس مرگباره
این بهشت بی فرشته
یادگار روز خوبه
دیگه طبل راهبارو
هیچ کی شاید نکوبه
صومعه خالی تر از قبل
عود مرده،دود میده
اطلسی های بهشتو
نفس مسموم چیده
مسجدای بی مناره
خون بهای مرگ ماهاست
این هوای زخم خورده
حاصل فکر خود ماست
این بهشت بی اصالت
تا ابد شک و عذابه
برزخه با بوی حوری
ذهن ما تو گنجه،خوابه

https://www.academytaraneh.com/8629کپی شد!
701
۱۴