حس عاشقی

تو حس نوازش منم خواهشم
تو اونیکه یک عمره دنبالشم
تو فکر هواتم نفس میکشم
کنارت به معنایه آ_رامشم
اوج
به زندانه جسمم ، کلیدی رهایی
به رویای روحم شبیه همایی
تو ای حس خوب آشنایی….
صدایت ، هوایت به گرمی آفتاب
غرور نگاهت ، کمی ابری وناب
وفای به عهدت بسان مهتاب…
________
من حسی که از تو یدنیا شده
تواونی ،که یک عمره شیدا شده
تو فکر هواتم یه رویا شده
ببین عشق تو چه زیبا شده
اوج
به زندانه جسمم ، کلیدی رهایی
به رویای روحم شبیه همایی
تو ای حس خوب آشنایی….
صدایت ، هوایت به گرمی آفتاب
غرور نگاهت ، کمی ابری وناب
وفای به عهدت بسان مهتاب…

https://www.academytaraneh.com/85982کپی شد!
816
۱۰