" عذاب می کشم "

دارم مثه دیوونه ها
باعکس توحرف می زنم
دلم گرفته بخدا
باالتماس حرف می زنم

تموم خاطراتمو
ازخودم دوُرش می کنم
کجابدی کردم بهت ؟
دارم مرورش می کنم

تموم حسم به چشات
تجسمِ یه خواهشه
گرفتاره دلم عزیز
اسیر یه نوازشه

به جون هرچی عاشقه
شدم مثه دیوونه ها
دست خودم نیس به خدا
خونه م شده ویروونه ها . . .

" عذاب می کشم – حسین قاسمی "

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85730کپی شد!
518
۹