بــایـــد آیینــــه شـــــم یــــا نــــه؟

بــایـــد آیینــــه شـــــم یــــا نــــه؟

یه جســم سخــت و سنگـــی شمـــم!

نمیـــدونـــم دیگـــه بـــایــــد

کجـــا رومــی و زنگـــی شــم!

 

گـــذشتـــم مثـــه رودی تــــا

تـــو هم معنـــای دریـــا شــــی

جـــلــــوم هـــی ســنــگ انـداختــی

نمیشـــه قاطیـــه مـــا شـــی

 

ازینــکــه مهـــربــون بـــاشــم

مصمـــم میشـــی و میــــری

دویــــدم پا بـــه پــــای تـــو

چـــه بـــازیــه نفــس گیـــــ ــری!

 

تــو فهمـــوندی بـــه من اینجـــا

کـــه بــا هـــر زور و هــر سختـــی

همیشـــه خـــوب بــودن هـــم

نمیشـــه راز ِ خـــوشبختـــــی . . . . .!!

 

https://www.academytaraneh.com/8567کپی شد!
1066
۲۶