جنگ طف ۶ شهادت حر بن یزید الریاحی

حر به هفتاد و دو تن پیوسته است ، به کلام ابن علی دل بسته اســــــــــــــــــــــــت
خبرِ پیوستنش هر جا رسید ، جنگجویانی فرستاده یزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
راه سیرِ قافله مختل نمود ، اولّین درگیری در کوفه گشــــــــــــــــــــــــــــــــود
حرو یارانش صفا دادند براز ، در دفاعش دید یک رکنِ نمــــــــــــــــــــــــــــــــاز
پیشِ رهبر رفت و زانو را زده ، گفت سرور جان اجازه را بــــــــــــــــــــــــــده
قومِ دشمن زاده ی شیطان شدند ، قصدِ نابودیِ هر انسان شدنــــــــــــــــــــــــــــد
پیر گشتم خسته ام از این ستم ، رخصتی ده تا بچرخانم علـــــــــــــــــــــــــــــم
رجز داد آزاده ام آزاد کن ، ای حسین زخمِ دلم امـــــــــــــــــــــــــــــــــداد کن
ای حسین تو را به جانِ مادرت ، ای دلاور یاورم کن آخــــــــــــــــــــــــــــرت
سوختم عمری به افکار و نیاز ، در دلِ آمال و شب هــــــــــــــــــــــایِ دراز
ای خدا بخشش طلب کرده دلم ، شاهدم بار دگر عـــــــــرب و عجـــــــــــم
توبه کردم تو ببخش از آن خطا ، راهِ آب از جان بستم ای خــــــــــــــــــــدا
یا حسین این جسمِ دفنش رسمِ توست ، دست ناحق نزند از خصم توســــــت
دل فدا کردم رهت ناچیز بود ، در جوارت باشم این دل را ستــــــــــــــــود
سوی قومِ خصم مشتش روی کرد ، ای شمرها آماده ام بهرِ نبــــــــــــــــــــــــرد
آزاد گشتم دل و جان تابیده است ، مادرم نامِ مرا جوییده اســــــــــــــــــــــــــت
من پشمانم از آن روزهای قبل ، با شما ماندم شنیدم صوتِ طــــــــــــــــــــــــبل
کوفیان از راهِ حق در مانده بود ، بیعت اولادِ پیامبر خوانده بـــــــــــــــــــــود
جانشینانِ به حق مردان اوست ، حکمرانی سهمِ دلبندانِ اوســـــــــــــــــــــــــت
آمدم دل را فدای کیش و جان ، ای تیغ برّان باز کن نیش و زبـــــــــــــــــــان
بینِ قومِ کفر شمشیرش نهان ، می زد و می کشت قومِ ابرهــــــــــــــــــــــــان
سر برید و جنگ کرد و خسته شد ، تیری آمد قلبِ پاکش بسته شــــــــــــد
با شجاعت دل به دلبانش چو داد ، در قیامت قصرِ زیبایی نــــــــــــــــــــهاد
روحِ آن با روحِ یاران رفته است ، در بهشتش جایِ نیکان جسته اســــــت
حر و همراهان همه نقشِ زمین ، یاوران بر داشتند جسمِ امیـــــــــــــــــن
سرورم عبّاس و یارانش چو حور ، حمل کردند حر وافرادش به گور

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۳۱/۰۸/۱۳۹۱
منتظر سروده ی بعدی جنگِ طف ۷ حمله ی علی اکبر علیه السلام باشید

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8534کپی شد!
712
۲