گل غم

تورفتی و بی تو دمارم در اومد

نبودی ببینی صبوریم سراومد

نبودی ببینی چجوری شکستم

تو اوج جوونی به پیری نشستم

گلوم داغ بغضه دلم تیکه پاره

چشام مال گریست گل غم میباره

گله دارم از تو ،تو که دل بر یدی

تو که رفتی دور منو خط کشیدی

بگو کی به جای من اومد تو شبهات

کی دستاشو جاداد به جام توی دستات

کی بود حلقمو از تو دستت در آورد

نشست زیر پاتو تو رو با خودش برد

شدم آس و پاست حالا کوچه گردم

تور رفتی ولی من حلالت نکردم

https://www.academytaraneh.com/8533کپی شد!
997
۴۶