کشنده(وهم بانو)

کشنده می خندی
به اضطراب من
به آخرین تردید
به صحنه ی رفتن

بادو تکون می دم
با دست شبگیرم
پاهامو طوفان برد
من خوب می میرم

گریه تُ می پاشی
تو رگ وامونده ت
کشنده می خندی
به مرد جا مونده ت

خنده تُ می فهمم
مهلک ترین گریه س
اصلاً طبیعی نیست
لباتو باید بست

تو آخرین رویات
سایه ی کی بودم؟
رفتنو باور کن
من واقعی بودم
هر بار از اسمِ
آینده ترسیدی
من قصه مُ گفتم
تو خوابشو دیدی

واسه منِ مصلوب
تو آخرین میخی
آینده امروزه
کجای تاریخی؟!

امضام کن امشب
امضام کن از دور
امضام کن با میخ
با خنده ی ناجور

سربازمو روی
مین جنون بنداز
لای همه زخما
هی استخون بنداز

من خوب می میرم
روحمو پیدا کن
این چمدونا رو
آهسته تر وا کن

https://www.academytaraneh.com/85318کپی شد!
1193
۵۳
۱
۱