چشاتوببند…

چیزی واسه گفتن ندارم گلم – به راهت ادامه بده جا نمون

یجوری کنار میکشم با دلم -که انگار نبوده چیزی بینمون

میخوام قد یک عمر نگاهت کنم – ولی اشک چشمام نمیده امون

میخوام قد یک عمر نگاهت کنم – ولی اشک چشمام نمیده امون

چقد تلخه واسه منه بیقرار – که خالی باشه بی تو این خونمون

یه لطفی بُکُن,کم عذابم بده-نزار بادل خون ازینجا برم

اگه قصد رفتن داری زود برو – برو در پناه خدا خوشگلم

قدم هاتو بردار ولی بی صدا- یجوری برو که نلرزه دلم

هنوز موج موهات تو یاد منه – هنوز خاطراتت نکرده ولم

داری میری عکساتو همرات ببر- بزار ساده از ذهن من دور شی

واسه رد شدن ازدلم کافیه – دوباره با من سرد و مغرور شی

نمیخوام که اشکام مؤثر بشه – تا بازم به موندن تو مجبور شی

چشاتو ببند روی اشکای من – تو این چند دقیقه باید کور شی

مرتضى

از این نویسنده بیشتر بخوانید: