قله های عشق

ﺑﺎﺳﻼﻡ :
ﺁﻫﻨﮓ : ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺸﻖ

چه سرسخت و دلیرانه
تموم باورت میشه
برای خاک ایرانت
یه کوه همسنگرت میشه
همیشه مهربونیتو
پناه همرهت کردی
روقله پرچمت مونده
چرا پس برنمی گردی
توقلب سرد کوهستان
مسیری تازه وا میشه
تواوج قله های عشق
چه دنیایی بپا میشه (۲)
تو با قلبت سفر کردی
شدی عاشق اون راهت
همونجا موندنی میشه
تو ذهنم چهره ماهت
درست وقتی که تو اوجی
رهایی بهترین کاره
همه مردم شهر میگن
عجب شهامتی داره
تو قلب سرد کوهستان
مسیری تازه وا میشه
تواوج قله های عشق
چه دنیایی بپا میشه(۲)

خواننده : آقای مهدی مرتضوی
آهنگساز » آقای امیر سینکی
ترانه سرا : مریم حامی دوست

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ : ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﺪﯼ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ
ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ :آقایﺍﻣﯿﺮ ﺳﯿﻨﮑﯽ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍ : ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺎﻣﯽ ﺩﻭﺳﺖ

http://www.aparat.com/v/j5c3i/
ﻣﻬﺪﯼ_ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ _-_ ﻗﻞﻩ_ﻫﺎﯼ _ﻋﺸﻖ

ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺳﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩ ﺟﻮﺍﻥ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ

ﺭﻭﺣﺸﻮﻥ ﺷﺎﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ

https://www.academytaraneh.com/85116کپی شد!
1001
۱۱