میگذری ازم…!!!؟

این دره خیلی عمیقه، بد نکن!
دستمو بگیر عزیزم، رد نکن!
دستمو بگیر تو آخرین لحظه
بگذری از عشق ، حماقت محضه!
فرصت کمی داری دیوونه!
میگذری ازم، برات آسونه!؟
این تویی که با خودت درگیری!
آخرش این نفسو میگیری!
بجز مهربونی از من چی دیدی!؟
که منو به سمتِ مرگ ، هُل میدی!
این دره خیلی عمیقه، بد نکن!
دستمو بگیر عزیزم، رد نکن!
دستمو بگیر تو آخرین لحظه
بگذری از عشق ، حماقت محضه!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: