خانوم کوچولو

داری سی ساله می شی تووو
هوای مرد و مردونه م
بزرگ می شی تووو دستای
همین احساس وارونه م

داری همقد من می شی
ولی موهات زمستون نیس
تووو این دنیای مردونه
یه عمر جا موندن آسون نیس

تُو داری عشــــــــــــق می بافی
من اینجا درررررررد می پوشم
کجااااای کار دنیـــامی؟؟؟؟!!!
چــــــــــــی می دونی از آغوشم؟؟؟

نمی شه یک نفر باشیم
واسه دنیای تو زوووده
همهههه چی سن و سالت نیــــــــــــــس
همههههه چی واقعـــــــــــــــی بـــــوده

تو داری از سر عادت
تووو این بیراهه می پیچی
باید ســــــــــی ساله تر باشی
بفهمی "عشـــــــــــــق" یعنی چی

به اسمت دل نمی بندم
صدام، پاییز خوبی نیست
ازم حالم رو می پرسی
صداقت چیز خوبی نیست!

تُو داری عشــق می بافی
من اینجا درررررررد می پوشم
کجااااای کار دنیـــامی؟؟؟؟!!!
چــــــــــــــــی می دونی از آغوشم؟؟؟

https://www.academytaraneh.com/84963کپی شد!
1253
۵۲