حس عاشقی

امـروز حـسِ عـاشـقـی دارم
عـاشـق شـدم امـا نـمـیـدونـی
من عشقو تو چشمای تو خوندم
امـا تـو چـشـمـامـو نـمـیـخـونی

امـا نـمـیـخـونـی چـقـد مـیـخـوام
با عشق و احساس تو پرپر شم
انـقــدر مـیـخــونـم بـــرای تــــو
تا عشق و احساست رُ از بر شم

دنـیـای مـن رنـگ زمستونه
سرده ولی وقتی که میباره
از عشق ، پر میشه زمینِ من
از عـشـقِ تـو تـا صبـح بیـداره

امروز حس عاشقی دارم
امروز حسی که بهم دادی
یک حس مبهم تو دلم میگه
یـک اتـفـاق خـوب افـتـادی

سخـتـه ولی فردا تو تـقـویـمـت
هـر جـور مـیـتـونـی مـنـو جـا کن
فـردا دوبـاره مـن رو کـه دیـدی
این عشقِ تو چشمامو پیدا من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84757کپی شد!
952
۳۶