طعنه

حرفی نزن که بعداً

از گفتنش پشیمون

کاری نکن که فردا

بیحوصله پریشون

طعنه نزن به قلبم

قلبی که هدیه دادم

پس دادی و دوباره

دل رو به گریه دادم

در گیر و دار این درد

چه حرفیه جدا شیم

برای آخرین بار

بیا که جابجا شیم

تو جای من بسوزی

من جای تو نباشم

تو ناگزیر ِ این درد

شاید که مبتلا شم

طاقت ندارم اینبار

باید که من بمیرم

فایده نداره انگار

حرفامو پس می گیرم

https://www.academytaraneh.com/8461کپی شد!
919
۱۲