جون پناهت می شم

بذار سر روی شونه هام/تا بشم جون پناهت عزیز
غرورو بذارش کنار / گریه کن اشک بریز
تو ارزونی کن غصه هاتو به من/نمیخوام که داغون بشی
به من تکیه کن عشق دیروز من/نذار خرد و ویرون بشی
منو محرم راز چشمات بدون /که من چشماتو قد دنیا میخوام
غریبی نکن با من وبا دلم/منم پا به پات هر جا باشی میام
بذار دساتو تود دسای من/ببند چشماتو روی هر چی غمه
که دسای گرم ودل عاشقم/واسه دردای بی کسی ت مرحمه
بذار خستگی هاتو رو دوش من/تو دلشوره هاتو بذارش کنار
بذار خنده مهمون لبهات بشه /بمونی همیشه به رنگ بهار
اگه تو بخوای رنگ غم هات میشم/می میرم توی لحظه هات گم میشم
نمی زارم از غصه ویرون بشی/بگو تا ابد تو می مونی پیشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: