جنگ طف ۳ اوصاف مسلم بن عقیل

شیرِ حق قانون خود تعدیل داد ، مجلس شورای خود تشکیـــــــــل داد
صد نظر دادند و بحث و گفتگو ، مسندش از عدل و داد و قصّه گــــــو
عاقبت تصمیم دل را جور کرد ، کلبه ی خاموش حق پر نور کـــــرد
مردِ جنگ و صلح یاور دیده است ، مسلمِ زیبا سخن سنجیده اســـــــت
گامِ اوّل داد پیغامی نشان ، مردی عاقل داورِ شیرین بیــــــــــــــــــــــان
نامه ی بیعت به ایشان داده بود ، شیر میدان بدعتِ حق زاده بــــــــــــود
مسلم از مردان و سرداری شجاع ، با زن و فرزند و جان کرده وداع
اوست از خویشانِ دلبندِ امام ، ماهر و شمشیر زن زیبنده نــــــــــــــــــام
قد بالایش ، رُخش ، همچون هلال ، باز تابش در مدینه خوانده فـــــــال
از گوهرِ نابِ امامت زاده شد ، جامِ نابی از شهادت داده شــــــــــــــــــــــد
از رهروانِ سطحِ اول در کلام ، از دلش می ریزد ارکانِ ســـــــــــــلام
قاریِ قرآن و در تفسیر تک است ، در قضاوت با همه یاران یک اســـت
دست او چون پنجه ی یک شیر بود ، بهترین بازیگرِ شمشیر بــــــــــود
در تمامِ لحظه ها همراهِ اوست ، در لشکرِ یارانِ حق سربازِ اوســــــــت
پسر عمویش بدین محنت شتافت ، دردِ هم خونش بهانه دل نیافـــــــت
رفت از راهی به فرمانِ امیر ، چون شتابِ باد طی کرده مســــــــیر

جاســـــم ثعلبی (حسّانــــــــــــــــی) ۲۸/۰۸/۱۳۹۱
اجر و پاداش همه با امام حسین سرور شهیـــــــــدان
سروده ی بعدی جنگ طف ۴ مسلم بن عقیل در کوفه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8458کپی شد!
450
۵