پرتگاه

دیگه هیچ حسی نمونده
وقت پرتاب لب پرت گاست
یا باید تنها بمونم
یا که اینجا ته دنیاست
بپر ای عاشق تنها
اینجا جایی باسه ما نیست
هر چقدر پربکشی باز
آخر قصه جداییست
خوب می دونم نمی تونی
تو هم مثل من بمونی
خوب می دونم که بمونی
تا ابد بی همزبونی
بپر ای عاشق تنها
شاید این یه راه چارست
خاک بارون زده خشک شد
این یه تکرار دوبارست
سادگی هارو رها کن
زندگی رو زیرو روش کن
یا باید بجنگی تا مرگ
یا بپر حرفمو گوش کن
حرف من حرف شکسته
حرف یک ادم شبگرد
اگه دیدی که نباختی
تو برو راحت برگرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84545کپی شد!
781
۲۹