کرامت سبز

کاشکی به جای سر تو سر ستم بریده بود

کاشکی صدات همون موقع به عاشقات رسیده بود

کاش جای خون پاک تو خون فساد ریخته می شد

کاش به جای تنت آقا تیر تن ظلمو دیده بود

دنیا لبای تشنتو هنوز ستایش میکنه

چون از همون روز ازل وصف تو رو شنیده بود

آسمونم سرخه هنوز از یاد خون غنچه ای

که توی روز واقعه تا به خدا پریده بود

چقد کرامت شما رحمی به ما کرد آقا جون

که اون نقاب باطلو تو روز خون دریده بود

کرامت سبز شما همین شده که تا الان

قلب همه میگه :حسین تلالو سپیده بود

https://www.academytaraneh.com/8454کپی شد!
788
۸