واسطه

آی آدما من محو رویاشم
من تشنه ی دیدار چشماشم
من تازه فهمیدم نمیتونم
یه لحظه دور از روی او باشم

آی آدما یه واسطه میخوام
یکی بهش بگه دوسِش دارم
یکی که حرفمو بفهمه واااااای
یکی بهش بگه دوسِش دارم
دلم براش تنگه دوسِش دارم

تموم لحظه هام پر از درده
چه جور دعا کنم که برگرده
تشنمه دریا رو ازت میخوام
خدا بگو که دریا برگرده

خدابگو به دریا ، برگرده

https://www.academytaraneh.com/84449کپی شد!
1003
۳۰