چشم عسلی

حالِ من امشب ، حالِ خوبی نیست
مـثــلِ هــوای سـردِ بـــارونــی
مـثــل غـروب جـمـعـه تـنـهایـم
مــثـل هـوای دِی ، زمـستـونی

از بــس نبودی تو هـوای سـرد
جـای تـو دسـتـامـو بـغـل کردم
جای چـِشـای شیریـنـت پـشـتِ ↓
عینک ، توی شیشه عسل کردم

خیـلـی دلـم درگـیر چـشـمـاتـه
خیـلـی شـبـم بـا درد ، هـم درده
خیـلـی دلـم ، تـو تـلـخـی ِ دنـیـا
چشماتو ، تو شیشه هوس کرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: