باور ندارم

یه چیزایی رو حس نکردی شاید
وقتی خواستم که هم مسیر باشیم
جوری بهم ریخت همه چی که باید
تا اطلاع ثانوی از هم سیر باشیم

هربار به راهی میزدی خودتو.منو ندیدی
شاید بهت خوب خودمو نشون ندادم
این حسیو که خودت برام ساختی
من جز خودت به کسی نشون ندادم

باید یه حرفایی رو تو زودتر بدونی
این حال و اوضاع منو جدی بگیری
باور ندارم که یه بارم تو حرفات نبودم
هربار نگات کردم تا حسمو جدی بگیری

برای از دست دادنت هنوز اماده نیستم
با اینکه جامو کنارت از دست دادم
هرکاری کردم تا روزامو از سر بگیرم
عوض نشد هیچی و هنوزم پات ایستادم

https://www.academytaraneh.com/84306کپی شد!
744
۶