جنگ طف ۲

در نشست یاوران تصدیق شد ، بیعت و تسلیم دل تعلیق شــد
راهِ دشواری پسندید از نشست ، هجرتش سوی مریدان را نبـست
همه قوم و خویش دعوت کرده بود ، زینب و عباس را هم خوانده بود
جمع شد محفل به دیداری کنون ، بیت آل مصطفی رکن و ستـون
مشورت گردید با یارانِ خود ، رای گیری کرده در گفت و شنـود
همه مشتاقِ شهادت گشته اند ، مرد و زن از جور دشمن خسته اند
داد و فریاد و توانایی یزید ، راهِ صلح ابن علی کم کم برید
صبر نافذ شد نگو خیلی زیاد ، بر درون قلب و دل سیلی فتاد
صد هزاران نامه خواند از دعوتش ، با دل و جان کف زدن از ملتّش
کوچ رفتن در بیابان سخت هست ، رویِ دوش چهار پایان رخت بست
قصه ی رفتن درون ِ دل بکاشت ، بچّه و زن در سفر همراه داشت
آب و آذوقه و گرمایِ شدید ، نقشه ی هجرت و سختی را کشید
هیچ تردیدی به دل راهی نداد ، ذره از فکرش به خود خواهی نداد
آنچه از غیب آمده بر دل نوشت ، از درد دنیا می رسد روحش بهشت
عشق حق در سینه اش می کاشته ،شک و تردید از دلش برداشته
بار سنگینِ امامت را چشید ، راهی جز درگیری با دشمن ندید

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۷/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8423کپی شد!
395
۴