دلبستگی

چه رویایی شدی امشب-پر از لبخند یه کم مغرور
تموم داشته هام از تو -یه چن تاشعر یه عکس ازدور
یه دردی ازخودت با من- فراموشت شده اینجاست
ترانه خاطره گریه – همه دلبستگیم اینهاست
تموم خونه بی تغییر – تموم شهر دنبالت
چقد زیبا شدی تو عکس- چه خوب افتادی با شالت
باهرکی غیرتو منبعد -شدیدا سخت می جوشم
هنوزم قهومو تلخو – شبیهت سرد می نوشم
حواسم هست به هرچی که- تورومیاره تویادم
تموم خونه میدونن – چقد یاد تو افتادم
باید امشب به هر قیمت-به آغوش تو برگردم
باید کاری کنم با عشق-که قبلا کاش می کردم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84152کپی شد!
1016
۲۲