محشرهمین دنیاس

میگم تو قول بده
نعمت من شی و
حسرت دیگرون…

تا میکنم باهات
هرجور تو بگی
به جون هردومون…

میگی به بازی مون
عشقو قاطیش نکن

رابطه مون خوبه
احساساتیش نکن

ترانه ی من این بغض بی سرصداس
بقول مادرم محشر همین دنیاس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: