(( پیداترین غایب …! ))

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))
با تمام دلتنگی های دل کوچکم ، پیشکش ساحت خورشیدی که پیداتر از او غایبی نشناختم…
——————————————–
حتماً یه جایی از جهان هستی که دنیا هسـت
چـــون بی تو قلـــب روزگــار از کار مــی افتـــــه
وقــتـــی نباشــــی ، آســمـــون یک تـــل آواره
سـقفــی که روگــردون شــه از دیوار می افته

***

حتــمــــاً تو اینجایـی که شب این قـدر کوتاهــه
از وقتی که چشماتو باور کرد ، ترســو شـــــد
از هر طرف که رد شدی ، شـد شهـر پروانـــــه
با عطر نرگــس وسعــت تاریــــخ خوشبـو شــد

***

گیــرم یه دنیــا منکــرت باشـن ، مگـه میشـــه
پهنای اقیانوس ُ تــوو یک چاله پنهــان کــــرد؟!
می تونی چشماتو ببندی…شب نشین باشی
اما نمیشــه بودن خورشیــدو کتمــان کــرد …!

***

# یکی هست که اعجاز لبخندهاش
تـمـــام گـــره هــــا رو وا میــکـــنــــه
فقط یک نفــر تــوی دنیـــاســت کـــه
سکوتــش هیاهـــو به پـــا میکنــه #

***
دنیا یه سربــازه که توو میـــدون مین مونــده
لطفاً بیا این خستــه ی زخمــی رو برگــردون
حتـــی اگـه تقدیــرمـــون نابـــودی ِ محـــضـه
با یـک اشــاره صفحـــه ی تقدیــرو برگــردون

***

آقــا ! ببخشیــدش اگه اینقـــد پریشـــونـه…
وقتی کسی عاصی بشه،دیوونه هم میشه!
لطفـــاً فقــط یک شــب پناه غربتــش باشـید
دلتنگی ِ دنیا فقط با مرگ کــم میـشـــه …!

***

دلتنگــی مـــا و جهـــان هم قدمـــت ِ درده
انــدازه ی تنهــایــــی ِ تــو آخریــــن غایـــب
چشمای ما تاریک شـــد اما تـو خورشیدی
پیـداترین … پیـداتـریـن … پیـداتـرین غایــب

(( بهشتی باشید ))

https://www.academytaraneh.com/84094کپی شد!
1532
۷۴