دارم پشت هم آرزو می کنم

تو این خونه هیچ ساعتی کوک نیست
یه روز قلب این ساعتا ایستاد
از اون لحظه ای که ازم کم شدی
جهان چهره ی خوش نشونم نداد

یه عمره جهانم جهنم شده
جهانی که با تو بهشت بود و بس
دیگه خونه شکل بهشت نیس، ببین
شده مثل یه قبر، مثل قفس

چی بود فرق تو با همه آدما
که قلبم فقط پیش تو گیر کرد؟
چیکار کرد قلبت که فکر منُ
حسابی به عشق تو درگیر کرد؟

مگه توی این خونه طوری شده
که رفتی و گفتی ازم دلخوری؟
دل من که به قلب تو وصل بود
چه جوری به این زودی دل می بُری؟

یه عمره جهانم جهنم شده
جهانی که با تو بهشت بود و بس
دیگه خونه شکل بهشت نیس، ببین
شده مثل یه قبر، مثل قفس

من از پشت این پنجره با نگام
همه شهرمُ زیر و رو می کنم
واسه دیدنت پشت این پنجره
دارم پشت هم آرزو می کنم

آنـ ـاهـ ـیـ ـتـ ـــــا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84072کپی شد!
1251
۳۱