بهترین رفیق ِ مـــــــــــن … گوشی !!!

زندگیم شـــــــــــــــــــــــده پر از تردید
اضطرابو سکـــــــــــــوت ِ بیش از حد
شبو روزم خلاصــــــــــــــه میشه توو
این اس ام اســـــــــــــــــــای بی مقصد

واژه واژه تــــــــــــــــــــرانه ی دردم
بغض ســــــــــــــنگینی توو گلو دارم
شــــــــب به شب رو دوش این گوشی
بی کســـــــــــــــــــــیمو بی تو میبارم

جــــــــــــای تو توو تموم این شب ها
دســــــــــــــــت گوشی گرفته دستامو
داره میلــــــــــــــــــرزه وقتی میلرزم
میشـــــــــــــــــــــه شونه برای اشکامو

با همه ســـــــــــــردی میشه دلگرمی
پا به پام لحظــــــــــــــه لحظه بیداره
یه مُسکن ِ واســـــــــــــــــــــه دردام
جای قرصو شـــــــــــــرابو سیگاره

همـــــــــــــــــــــــــدم شبای دلتنگیم
به امید یه خـــــــــــــواب خرگوشی
بین بغضــــــــــــــو سکوتو تردیدم
بهترین رفیق ِ مـــــــــــن … گوشی !!!

https://www.academytaraneh.com/84033کپی شد!
1105
۲۲