آخر قصمونه

آخر قصمونه نیستی دیگه کنارم
برو ولی فکر نکن دیگه دوست ندارم
مثل پرنده بودی تو قفس عشق من
نداشتی راه پرواز بجز جدایی از من
آخر قصمونه شد ولی کاش نمیشد
دستای ما جدا شد شد ولی کاش نمی شد
آخر قصمونه چه ساده دل بریدی
غم نگامو هرگز ندیدی که ندیدی
تو آسمون چشمات مثل پرنده بودم
تا چشماتو گرفتی من بالمو سوزوندم
آخر قصمونه شد ولی کاش نمی شد
دستای ما جدا شد شد ولی کاش نمیشد
آخر قصمونه نمی رسه صدامون
قرار آخر اما دوباره زیر بارون
بازم رو نیمکت عشق تر میشه صورتامون
برای بار آخر خدا دوباره بارون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: