باورکن این احساسو،بارون اتفاقی نیست

وقتی کنار گنجه ی چوبیت میشینی

جز تو تموم آدما مصنوعی و ماتن

باورکن این احساسو،بارون اتفاقی نیست

بارونی سرخت رو تن کن تا ابد با من

+++++++++++++++++++++++++++

بارونی سرخت رو تن کن تا ابد تا من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83900کپی شد!
877
۱۵