دختر

وقتی یه دخــــــــــتر توو دل غصه
جـــــــــــــــای پدر تکیه به باد داده
چیز عجیبی نیس که تنهــــــــــــایی
به یه زنم مـــَـــــــردی رو یاد داده

کوچه به کوچه غــــــــــم زمینم زد
وقتی با دلشــــــــــــــوره در افتادم
بعد ِ یه عمــــــــــــری کشتن بغضم
با این ترانه گریه ســــــــــــر دادم

ده ســــــــــــاله سهمم از پدر اسمه
ســـــــــخته که هس اما کنارم نیس
جای عروســــــــــک غم بغل کردم
دلتنگی گاهــــــــــــی اختیارم نیس

بابا کـــــــــــــجایی دخترت بد جور
از زندگــــــــــــــی دلگیره میترسه
سخته وجـودت شب به شب پر شه
با بوسه ی سیگـــــــارو شب پرسه

اره قبوله ، زندگــــــــــــــی سخته
اما تو مردی ، مــــــــرده و سختی
هم خــــــون تو بودم به چه جرمی
تنهام گذاشــــــــــتی تووی بد بختی

هیچ وقت نگفتی دخـــــتری داری
که بی کســــــــــــــه همبستر درده
تو گرم آغـــــــــــــوش کسی بودی
هیچ وقت نفهمیدی هواســــــــــــرده

احســــــــــــــاسمو کشتی ولی بازم
پاش که بیافته دختـــــــــــرت هستم
وقتی که حـــــرف از بودنت میشه
بی اختیار یخ میزنه دســـــــــــــــتم

این روزا قلبم مـــــــــــثل ِ یه شیشه
از ســـــــــــردی دنیا ترک خورده
اخر به گوشت میرســـــــه یک روز
گل دخــــــــــــترت کنج اتاق مُرده

………………………
با تشکر از حمیده بانوی عزیزم

https://www.academytaraneh.com/83898کپی شد!
1113
۳۱