خنده ی فیلتر شکن

دنیا بگــــــــــن سردو بی احساسی
مـــــــــــــــن پای تو دنیامو میبازم
دیوونم اما حـــــــــــــــــق بده آخه
مـــــــــــن با تو رویاهامو میسازم

هــــر دفعه دل دادم شکس خوردم
تو معنیو عشـــــــــــــــــقو نفهیدی
اما دلـــــــــــم رف وقتی این بارم
تا دیدی قهـــــــــرم فوری خندیدی

حســــــــــم به تو غیر مجاز بودو
دوس داشـــتنت رو فیلترش کردم
با خنده ای فیلتر شــــــکن خواستی
بازم به دنیای تو برگـــــــــــــردم

خـــــــــــــــندیدو قلبم یهو هُل کرد
دل تووی ســـــــینه بی هوا لرزید
هوش از ســــرم رف اما عقل من
از خنده هات بــــدجوری میترسید

مشکوک تر از ســــابق نگام کردی
مجذوب مشــــــــکوکیت شدم انگار
لبخند ِ مــــــــــــرموزانه ی لبهات
تســــــــــــــلیم لبخندت شدم این بار

دیوونگیه امــــــــــــــــــــا این دفعم
عشـــــق اومدو عقلم رو خامش کرد
توو خنده هات چی بود که اینجوری
این ادم ِ مغــــــــــرورو رامش کرد

https://www.academytaraneh.com/83840کپی شد!
1358
۸۳