مرگ بی توقف

من از این نگاه و لبخند
من از این سکوت مردم
ســـــــــــر راه دل بریدن
به تــــــــرانه دل سپردم

تـــــــــــو هوای بودن تو
قصـــر رویاهامو ساختم
پای تــــک بــرگ نگاهت
من همه دنیامو باختــم

تــــــــه آخـــــرین بهانت
دروغاتو کشـــــف کردم
امــــا بــــاز چه بچگونه
پی خوبیـــــات میگردم

من و فکــــــــر بودن تو
من و اضطـــراب و فریاد
یه خیال تلـــــــــخ باطل
که شکست و یاد من داد

من و اینــــکه دور میشی
از تمـــــوم دل خوشیهام
من و مـــــــرگ بی توقف
من و اینــــــکه باز تنهام
+++++++++++++++++++
مراقب خوبیاتون باشید یاعلی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: