به نماز آمده ام ..ترانه

من به درگاه توای حق به نماز آمده ام
از سرعشق توباعجزو نیاز آمده ام
ساقی کوثرت ای دوست دهد شرب مدام
شکرت ای دوست که به خلوت گه راز آمده ام
شبنم عشق تو بر دیده خونبارم زد
زین هنر های تو با قلب گداز آمده ام
چشمه اشگ من از موج به محراب زند
از خیال است که با روی تو باز آمده ام
درگهت خانه عشق است زمهمانی ما
زین سبب بر در بازتو به آز آمده ام
نغمه خلو تیانت زندم تیغ خیال
زین سبب در ره عشقت به حجاز آمده ام
این گدائ یسنا از رونق درویشی نیست
لطف عام تو چنین است که باز آمده ام

https://www.academytaraneh.com/8335کپی شد!
814
۷