نگاهه تو

نگام کن تابانگاهت آرامش بگیرم
اگه نگاهم نکنی بزودی ازغصه میمیرم
من به نگاهه تو نیاز دارم
تویی تنهاعشقمورازدارم
نگاهم کن تاخیالم ازبودنت راحت شه
نگاهم کن تانگاهت برام آدت شه
نگاهه تو برام خیلی عجیبه
حسوحاله توبرام خیلی غریبه
من بدونه نگاهه تو میمیرم
من ازنگاهه تو آرامش میگیریم
تو بهترین عشقه رویه زمینی
تو برایه من خیلی عزیزی
نوونگاهت من رو دیوونه میکنین
من رو مستو ویروونه میکنین
تو بهترین کسی هستی دیدم
من باتو به خوشبختی رسیدم
وقتی تواتاقم به غابه عکست نگامیکنم
بی اختیار اسمه تورو صدامیکنم
من بانگاهه تو به آرامش میرسم
من آرزومه به تو برسم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83349کپی شد!
728
۶