چراغ قرمز

چراغ قرمز
تا به نگات رسیدم چراغ قرمز و ایست
وقتی دلم دیوونس این رسم عاشقی نیست
پشت چراغ قرمز درجا دارم می سوزم
به این چراغ بی خود تا کی نگاه بدوزم
هوا دیگه سمیه نمی تونم بمونم
باید از اینجا برم دنبال یه بهونم
میخوام تخلف کنم تا این قانون نقض بشه
چقدر باید بسوزم تا این چراغ سبز بشه
میرم تا این عاشقی نخواد اسیرم کنه
حتی اگه زندگی بخواد جریمم کنه
یه راه خلوت و خوب ، بی انتها و ساکت
میرم به سرعت باد تا جایی که نخوامت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: