برای قلب من یک خنجر برنده بودی

برای قلب من یک خنجر برنده بودی
بهت گفتم بمون با من ولی یک دنده بودی
برات یک شعر غمگین از کتاب غصه خوندم
همون جا بود که فهمیدم چقد خوش خنده بودی
درسته اشکمو خوردم توی قلبم ولی تو
که دیدی اشکمو پس واسه چی بیننده بودی
هنوزم با خیال خام بودن با تو زندم
تو قبل از اینکه عاشق شی ازم دل کنده بودی
اگه عشقو هنوزم مثل یک بازی میدونی
تو این بازی بدون شک بدون بازنده بودی

https://www.academytaraneh.com/83034کپی شد!
860
۱۶