اعتراض

برای همدیگر درد را چنان تفسیر می کنیم که انگار خدا وجودش در پس ابر
خواب هفت پادشاه را برای ملکش می بیند
های…
تو …
خود بگو چه کردی به دل که به تو پناه آورد
تو چند و چگونه فروختی
خواجه جان فقط شده یک بار
فقط یک بار دلی صد چاک به دست آوری
یا فقط مینالی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: