عادت

داره عادت میشه تنهایی من

داره عادت میشه درد نبودت

بزار عادت کنم حتی اگر سخت

بزار عادت کنم به این سکوتت

داره عادت میشه این که تو باشی

فقط تو چند تا قاب روی دیوار

بزار عادت کنم لبخندهاتو

توی عکسات ببینم روزی صد بار

داره عادت میشه لبخند زوری

تو دیگه خیلی از این خونه دوری

بزار عادت کنم به این جدایی

دارم یاد میگیرم درس صبوری

دارم یاد میگیرم که در نبودت

فقط جاتو بگیرن خاطراتت

باید عادت کنم به این پیانو

که بعد از تو اونم میمونه ساکت

باید عادت کنم کنج اتاقم

بمونه از تو یک مشت یادگاری

تو که توی حقیقت رفتی اما

تو رویا قول بده تنهام نزاری!!!!!!!!!

https://www.academytaraneh.com/8294کپی شد!
1236
۲۲