فرشته … تقدیم به مادران مهربان

فرشته غصه بسه هی نخورغم
نبارهرشب به صبح آرومونم نم
فرشته غم نخورقربون چشمات
خداهم گفت بهشت زیرقدمهات
فرشته خنده هات آروم کنندس
بازم خستم بکش روی سرم دس
بکش دست تا بشم آرومه آروم
نزار چشمات بشن ابرای بارون
"" نمیدونم چطور تووی ترانه
یه واژه واسه ی معنات بیارم
زیاده واژه اما مهربونم
برا معنای تو واژه ندارم ""
غمم دیدن اشکاته رو گونت
بازم دعوت بکن من روبه خونت
دعات حلال ِ هردرده فرشته
تماشای چشات لمس بهشته
فرشته مادرم ای مهربونم
نشد که قدر خوبیتو بدونم
مثه شمع سوختی پروانه نبودم
وجودت بوده مادر در وجودم
"" نمیدونم چطور تووی ترانه
یه واژه واسه ی معنات بیارم
زیاده واژه اما مهربونم
برا معنای تو واژه ندارم ""

از این نویسنده بیشتر بخوانید: